Kaj je Energetska izkaznica

Energetska izkaznica stavbe je dokument, ki podaja najpomembnejše kazalce rabe energije v stavbi in poda priporočila za izboljšavo energetske učinkovitosti. Dokument velja 10 let, ob vsaki spremembi pa se mora izdati nova izkaznica. Dokument je obvezen na podlagi Energetskega zakona.

Ločimo dve vrsti energetske izkaznice:

  1. računsko, ki se jo izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe – raba energije se odčita na podlagi standardnih pogojev, izpolnjevati mora zahteve Pravilnika o energetski učinkovitosti stavb
  2. merjeno energetsko izkaznico, ki se jo izda za obstoječe nestanovanjske stavbe – raba energije se odčita na podlagi dejanske porabe energije v stavbi, končna energija namenjena pretvorbi v toploto.

Osnovni namen energetske izkaznice stavbe je informiranje kupca oz. najemnika stavbe o njeni energetski učinkovitosti, posredno o pričakovani višini stroška za energijo in o morebitnih naložbah potrebnih za energijsko posodobitev stavbe in naprav v njej.

Kdo potrebuje energetsko izkaznico

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Investitor novozgrajene stavbe mora energetsko izkaznico pridobiti pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja. Za javne stavbe večje od 250m2 neto tlorisne površine mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto.

Obveznost je pri nas predpisal novi Energetski zakon EZ-1, sprejet februarja 2014, leto kasneje, to je od 24. februarja 2015, pa bodo inšpektorji kršiteljem lahko pričeli izrekati tudi kazni.

Pri oglaševanju stavbe ali stanovanja po novem potrebujemo energetsko izkaznico. Zakon namreč zahteva, da mora pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice. S 1.1.2015 se je iztekel prehodni rok in inšpektorji bodo v primeru oglaševanja prodaje ali oddaje nepremičnine v najem brez navedbe energijskih kazalnikov pričeli izrekati kazni.

Zakaj izbrati nas?

V MGS plus smo pooblaščeni izdajatelji energetske izkaznice, zato kot neodvisni strokovnjaki z licenco za izdelavo dokumenta nudimo vsem lastnikom stavb izdelavo izkaznice za vse vrste gradenj. Za izdelavo izkaznice potrebujemo čimveč vhodnih podatkov (predvsem vrsta in debelina materiala v stavbnem ovoju, dimenzije stavbe, vrsta in način ogrevanja, hlajenja, priprave tople vode ter razsvetljava, projektno in tehnično dokumentacijo,…) in strokovnjaku omogočiti ogled in vstop v stavbo.

Poleg tega opravljamo energetske preglede in svetovanja pri sanacijah energetsko potratnih objektov.

Cena energetske izkaznice je sestavljena iz stroška izdelave energetske izkaznice s strani izdajatelja in prispevka za izdajo energetske izkaznice, ki je odvisen od namembnosti, velikosti stavbe in števila posameznih enot stavbe in jo podrobneje določi vlada.

 Želite ponudbo? Pišite nam!